Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wśród lekarzy dentystów

Akronim COMDENT pochodzi od angielskich słów communication ? ‘komunikacja’ oraz  dentist ? ‘lekarz dentysta’.

Podsumowanie projektu

Projekt został opracowany jako odpowiedź na potrzeby aktywnej zawodowo grupy lekarzy dentystów w zakresie komunikacji z pacjentem, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z lękiem przed interwencją medyczną. Projekt rozpoczął się 01.09.2014 i będzie realizowany do 30.04.2016.

Głównym celem projektu jest opracowanie programu szkoleniowego  oraz metodologii jego stosowania w  obszarze komunikacji z pacjentem, ze szczególnym naciskiem na pracę z pacjentem z lękiem przed zabiegami stomatologicznymi.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez  udział w szkoleniach oraz transnarodowe spotkania projektowe z międzynarodowymi partnerami służące m.in.: wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie efektywnych i innowacyjnych metod szkoleniowych/treningowych doskonalących umiejętności komunikacyjne lekarzy dentystów w pracy z pacjentami (ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z lękiem przed interwencją medyczną).

Grupą odbiorców/grupą docelową projektu są aktywni zawodowo lekarze dentyści. To wyspecjalizowana grupa profesjonalistów, którzy po ukończeniu studiów muszą się mierzyć z różnymi specyficznymi sytuacjami na rynku pracy. Sytuacja na rynku europejskim uległa zmianie, w efekcie czego lekarze dentyści stoją przed wyzwaniem zmiany podejścia pacjentów oraz ich p49218482_ca3e5bcb6c_b_landscapeotrzeb i coraz większych wymagań. Może stanowić to poważną barierę na polu zawodowym. Komunikacja z pacjentem jest bardzo specyficznym rodzajem kontaktu. Angażuje ona osobiste zdolności komunikacyjne, wymaga dość wysokiego poziomu empatii, a także wiedzy, jak poprowadzić rozmowę z pacjentem, żeby pozyskać informacje niezbędne do skutecznej diagnozy oraz żeby komunikować się z pacjentem podczas leczenia. Istotne jest także, aby lekarz wiedział, jak zachęcić pacjenta do kontynuacji procesu leczenia aż do zakończenia całej procedury medycznej tak, by uniknąć niepotrzebnych przerw lub przerwania całego leczenia przez pacjenta.

Efektem projektu będzie innowacyjny program szkoleniowy/ treningowy wraz z metodologią, o charakterze uzupełniającym względem systemu edukacyjnego uczelni medycznych. Trening będzie koncentrować się na komunikacji dentysty z pacjentem, z naciskiem na pracę z pacjentem obawiającym się interwencji medycznej (stomatologicznej). Program i metodologia zostaną przygotowane przez zespół ekspertów w dziedzinach psychologii oraz lęku i fobii, w ścisłej współpracy z lekarzami dentystami, oraz będą wprowadzać zaawansowane techniki komunikacyjne.

Program szkolenia będzie odpowiadał poziomowi 8 w Europejskich Ramach Kwalifikacji.