Workshops on COMDENT communication at Warsaw Medical University – PART 2

On 9, 10 and 12 th of May 2017 the workshops in the field of interpersonal communication and team collaboration – part 2, for the students of the Faculty of Medicine and Dentistry  were conducted.

The workshop was held at the Department of Propaedeuticis and Prophylaxis of the Medical University of 07Warsaw, headed by PhD (dr hab) Leopold Wagner. The exercises included elements of the COMDENT training program in advanced interpersonal communication for professional dentists. Specialist training was created within the framework of the innovative strategic partnership project, “Improving Communication Skills among Dentists” co-financed by the European Union Program ERASMUS +. Selected items of COMDENT training on interpersonal communication skills have been applied in communication and teamwork workshops for students and dentists.

In total, approximately 100 Polish and English-speaking students participated in the workshops. Workshop Module for 6 student groups were conducted by lecturers: Inga Kołomyjska and Małgorzata Łozińska together with didactic staff of the Department – doctor Małgorzata Ponto-Wolska, PhD.

Students during the above mentioned workshops raised their level of knowledge, skills and competences in interpersonal communication, its methods, practical tools and its application in the area of team-cooperation in the dental team based on the use of COMDENT workshop components.

The workshops were very successful and have brought a lot of new knowledge and skills to students and didactical Team. Thank you for this fantastic time!

 

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej COMDENT z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym – CZĘŚĆ DRUGA 

W dniach 9, 10 oraz 12 maja 2017r. odbyły się warsztaty dla studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole – część druga.

Warsztaty odbyły się w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanego przez dr hab. Leopolda Wagnera. Ćwiczenia zawierały elementy programu szkolenia COMDENT z zakresu zaawansowanej komunikacji interpersonalnej lekarza dentysty. Specjalistyczne szkolenie powstało w ramach innowacyjnego projektu partnerstw strategicznych pt. 19“Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wśród lekarzy dentystów” współfinansowanego z Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej. Wybrane elementy szkolenia COMDENT dotyczące umiejętności komunikacji interpersonalnej zostały zastosowane w warsztatach z zakresu komunikacji i współpracy w zespole dla studentów i lekarzy stomatologii.

W sumie w zajęciach wzięło udział około 100 studentów polsko i angielskojęzycznych. Zajęcia dla 6 grup studenckich były prowadzone przez wykładowców: Ingę Kołomyjską i Małgorzatę Łozińską wraz z kadrą dydaktyczną Zakładu – dr n. med. Małgorzatę Ponto-Wolską.

Studenci podczas ww. zajęć podnieśli swój poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu workshop_comdentkomunikacji interpersonalnej, jej metod, praktycznych narzędzi oraz praktycznego zastosowania w  obszarze budowania współpracy w zespole stomatologicznym w oparciu o wykorzystanie elementów warsztatów COMDENT.

Dziękujemy! :)

Please like & share:

Comments are closed.