Workshops on Warsaw Medical University in Poland – PART 1

On 25, 26 and 28th of April 2017 the workshops for the students of the Warsaw Faculty of Medicine and Dentistry in the field of interpersonal communication and team collaboration – part one were conducted.

The workshop was held at the Department of Propaedeuticis and Prophylaxis of the Medical University of Warsaw, headed by PhD (dr hab.) Leopold Wagner. The exercises included elements of the COMDENT training program in advancedcom_00.04.2017 interpersonal communication for professional dentists. Specialist training was created within the framework of the innovative strategic partnership project, “Improving Communication Skills among Dentists” co-financed by the European Union Program ERASMUS +. Selected items of COMDENT training on interpersonal communication skills have been applied in communication and teamwork workshops for students and dentists. In total, approximately 100 Polish and English-speaking students participated in the workshops. Workshop Module for 6 student groups were conducted by lecturers: Inga Kołomyjska, Justyna Kuczmierowska and Małgorzata Łozińska together with didactic staff of the Department – doctor Małgorzata Ponto-Wolski, PhD.

Students during the above mentioned workshops raised their level of knowledge, skills and competences in interpersonal communication, its types, methods, practical applications in building teamwork in a professional environment based on the use of COMDENT workshop components.

The workshops were very successful and have brought a lot of new knowledge and skills to students and didactical team. Thank you for this fantastic time!

Warsztaty na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 

W dniach 25, 26 oraz 28 kwietnia 2017r. odbyły się warsztaty dla studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego z zakresu komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole – część pierwsza. Warsztaty odbyły się w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanego przez dr hab. n. med Leopolda Wagnera.

Ćwiczenia zawierały elementy programu szkolenia COMDENT z zakresu zaawansowanej komunikacji interpersonalnej lekarza dentysty. Specjalistyczne szkolenie powstało w ramach innowacyjnego projektu partnerstw strategicznych pt. “Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych wśród lekarzy dentystów” współfinansowanego z Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej. Wybrane elementy szkolenia COMDENT dotyczące umiejętności komunikacji interpersonalnej zostały zastosowane w warsztatach z zakresu komunikacji i współpracy w zespole dla studentów i lekarzy stomatologii.

W sumie w zajęciach wzięło udział około 100 studentów com_11a_04.2017polsko i angielskojęzycznych. Zajęcia dla 6 grup studenckich były prowadzone przez wykładowców: Ingę Kołomyjską, Justynę Kuczmierowską i Małgorzatę Łozińską wraz z kadrą dydaktyczną Zakładu – dr n. med. Małgorzatę Ponto-Wolską.

Studenci podczas ww. zajęć podnieśli swój poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej, jej rodzajów, metod, praktycznych zastosowań w budowaniu współpracy w zespole, w środowisku zawodowym, w oparciu o wykorzystanie elementów warsztatów COMDENT.

Please like & share:

Comments are closed.